نوشته‌ها

عملکرد کنتورهای هوشمند گاز

با پیشرفت اتوماسیون صنعتی قرائت و انتقال اطلاعات کنتور گاز نیز دارای اهمیت گردید. با عملکرد کنتورهای هوشمند به نقطه ای رسیده ایم که این موضوع نیز به سادگی امکانپذیر می باشد.
کنتورهای هوشمند گاز نسبت به کنتورهای قدیمی که به صورت حضوری توسط اپراتور قرائت می گردید دارای قابلیت های زیر می باشد:
۱- ثبت اطالاعات حجم مصرفی مشترک در بازه زمانی برنامه ریزی شده در حافظه کنتور هوشمند
۲- تبدیل حجم گاز مصرفی به حجم گاز استاندارد مصرف شده با توجه به دما و فشار اندازه گیری شذه گاز
۳- قابلیت ثبت دستکاریها از قبیل باز نمودن کنتور، قرار دادن میدان مغناطیسی در نزدیکی کنتور و غیره می باشد.
۴- قابلیت ارسال اطلاعات گاز مصرفی در بازه های زمانی برنامه ریزی شده به صورت رادیوئی به مرکز کنترل اطالاعات شرکت گاز
از مزیت های کنتورهای هوشمند قرائت در بازه های روزانه و حتی ساعتی می باشد و از این طریق قابلیت مدیریت انرژی مصرفی در سطح کلان و همچنین مدیریت مصرف انرژی برای مصرف کننده جزء وجود خواهد داشت.