دسته بندی تجهیزات بر اساس استاندارد های NEC و IEC

دسته بندي تجهيزات بر اساس استاندارد NEC آمريكا:
تقسيم بندي مناطق از ديدگاه ايمني در استاندارد NEC آمريكا، از سه كلاس، هفت گروه و دو قسمت تشكيل مي شود:
كلاس ها: كلاس ها مواد را بر اساس خواص فيزيكي دسته بندي مي كنند:
·كلاسI :گازها، بخارات و مايعات قابل اشتعال يا قابل احتراق.
·كلاسII : غبارهاي قابل احتراق.
·كلاس : IIIالياف و غبارهاي معلّق در هوا.
گروه ها: گروه ها مواد را از لحاظ خواصّ احتراقي و اشتعالي به هفت گروه تقسيم مي كنند. اين گروه ها عبارتند از:
·گروه A :محيط حاوي استيلن.
·گروه  B :محيط حاوي هيدروژن يا گازهاي فرايندي شامل مقاديري بيش از %30هيدروژن، بوتاديان، اكسيد اتيلن يا
اكسيد پروپيلن

  • گروه  C :محيط حاوي اتيلن يا اتيل اتر.
    ·گروه  D :محيط حاوي استون، آمونياك، بنزن، متان، اتان، پروپان، بوتان، هگزان يا گاز طبيعي.
    ·گروه  E :محيط حاوي غبارهاي قابل اشتعال فلزّات مانند آلومينيوم، منيزيم و آلياژهاي آن ها.
    ·گروه  F :محيط حاوي غبار مواد كربن دار مانند كربن سياه ، زغال فعّال يا زغال سنگ.
    ·گروه  G :محيط حاوي غبار قابل احتراق (به جز مواردي كه در گروه هاي Eو Fذكر شده است) شامل آرد، غلّات، چوب، پلاستيك يا مواد شيميايي

اطّلاعات بيشتر در اين موارد در ماده شماره 500از كتاب راهنماي NECو استاندارد NFPA-497M قابل دسترسي است.
قسمت ها : قسمت ها براي بيان احتمال وجود خطر در مناطق دسته بندي شده تعريف شده اند. در استاندارد NECدو قسمت تعريف شده است:
·قسمت1:اين “قسمت” در شرايط عادي، خطر را به صورت پيش فرض در محيط در نظر مي گيرد. اين حالت زماني كهدر حين انجام تعميرات، عمليات نگهداري، نشت، عمليات اشتباه، خروج گازهاي قابل احتراق از تجهيزات در حين فرايند وجود داشته باشد و تجهيزات الكتريكي نيز به صورت همزمان دچار خرابي شوند، پديد مي آيد.
·قسمت2:اين قسمت زماني رخ مي دهد كه خطر در شرايط غير عادي و بر اثر عواملي همچون تركيدگي تصادفي، از كارافتادگي دستگاه ها، عمليات غير عادي يا بر اثر خرابي در سيستم تهويه مكانيكي به وجود آيد.

 

دسته بندي تجهيزات بر اساس استاندارد :IEC
در استاندارد IECدسته بندي روش هاي محافظت تجهيزات در برابر خطر به صورت زير انجام مي شود:
روش Ex ib و روش Ex ia  :
اين روش براي محافظت در برابر حالتي است كه يك يا دو عدد از اجزاء يك دستگاه الكترونيكي دچار حادثه يا جرقّه شوند. در صورتي كه روش محافظتي براي محافظت در برابر يك جزء به كار گرفته شود به آن Ex ib و در صورتي كه براي محافظت در برابر جرقه حاصل از دو جزء به كار گرفته شود به آن  Ex iaگفته مي شود. لازم به ذكر است كه اين روش براي محافظت كلّي دستگاه در برابر گرماي محيط يا اتّصالات الكتريكي آسيب ديده مناسب نيست. نوع  Ex iaبراي زون يك و نوع  Ex ibبراي زون دو مناسب است.
روش  Ex d
اين روش از ورود گاز قابل اشتعال درون محفظه دستگاه و حتّي شعله ور شدن آن جلوگيري نميكند امّا از انتشار شعله هاي آتش به محيط بيرون جلوگيري مي نمايد.
روش Ex e

اين روش به طور عادي از جرقّه هاي حاصل از اجزاء الكتريكي محافظت مي نمايد. اين روش با حصول اطمينان از عدم وجود رطوبت، ضايعات، درز بندي مناسب درپوش تجهيزات، افزايش حرارت و سلامت اتّصالات الكتريكي از ايجاد حالت خطر به طرز چشم گيري مي كاهد.
روش  Ex p
اين روش از دو نوع روش به صورت توأم استفاده مي كند. يكي از اين روش ها ايجاد فشار ايستايي مثبت در درون تجهيزات و روش دوم دور كردن گازهاي قابل اشتعال به وسيله دميدن گازهاي بي اثر يا خارج نمودن اجباري گازهاي قابل اشتعال است.
روش  Ex s
اين روش قانون مشخّصي براي محافظت از تجهيزات و دستگاه هاي الكترونيكي ندارد. در واقع اين روش مطابق با هر روش مؤثّري است كه براي محافظت از يك تجهيز به كار مي رود.
روش  Ex m
اين روش براي محافظت از دستگاه، دماي محيط را پايين نگاه مي دارد و در عين حال دستگاه را از حرارت و جوّ قابل اشتعال دور نگاه مي دارد.
روش Ex n
در اين روش براي بالا بردن اطمينان، سيم كشي ها و اتّصالات الكتريكي كاملاً بررسي مي شوند. زماني كه دماي سطوح داخلي دستگاه از حدّ دماي مطلوب  (T)بالاتر باشد اين روش قادر است تجهيزات موجود درون دستگاه را در برابر ورود و دسترسي گازهاي قابل اشتعال محصور كند. اين حصار ممكن است قسمت هايي از درپوش را كه حاوي بخش ها و اجزاء گرم مانند لامپ هستند را نيز محصور كند.

روش Ex o
اين روش، روشي قديمي و اوّليه براي محافظت از تابلوها به شمار مي رود. در اين روش، جرقّه در زير لايه هاي روغن ايجاد شده و به علاوه تهويه نيز در محيط داخلي دستگاه انجام مي شود.
روش  Ex q
در اين روش براي جلوگيري از افزايش پتانسيل خطر در تجهيزات از شن يا پودرهاي بي اثر مشابه استفاده مي شود. به اين ترتيب كه محفظه دستگاه را از پودر پر ميكنند، علاوه بر اين تهويه نيز در اين روش اعمال مي شود. اين روش معمولاً براي اجزاء داخل تجهيزات Ex eو همچنين باتري هاي موجود در شرايط سخت مورد استفاده قرار مي گيرد.
مطابق با استاندارد IEC 79-1 BS 4683 و استاندارد اروپايي CENELEC EN 50014 براي گاز شهري تجهيزات موجود در گروه IIB قابل استفاده هستند

مانیتورینگ

با توجه به اهمیت پردازش اطلاعات در ایستگاه تقلیل فشار گاز از قبیل فشار، دما، فلو، و حجم مصرفی و ارسال آن به مراکز دیسپاچینگ گاز، مانیتورینگ از اهمیت خاص برخوردار می باشد.
یکی از مسائل مهم در مبحث مانیتورینگ ایستگاه های گاز بستر ارتباطی بین ایستگاه و مرکز کنترل می باشد. در صورتی که از بسترهای اختصاصی از قبیل لینک های رادیوئی ویا خطوط MPLS استفاده گردد سرعت انتقال دیتا به صورت ONLINE میباشد. لیکن هزینه نصب دکل های رادیوئی و یا خطوط انتقال MPLS نسبتا زیاد میباشد.
گزینه دیگر در بسترهای ارتباطی استفاده از خطوط موجود GSM/GPRS میباشد در صورتی که نیاز به اطلاعات لحظه ای در مرکز دیسپا چینگ وجود نداشته باشد خطوط GSM/GPRS به مراتب هزینه کمتری دارد.
سیستم مانیتورینگ ایستگاه های تقلیل فشار گاز شامل یک پردازشگر محلی در ایستگاه می باشد که نقش آن ارتباط با تصحیح کننده های کنتور توربینی در هر ایستگاه است. یک دستگاه مودم ارتباطی به تناسب بستر انتقال دیتا نصب می گردد که اطلاعات موجود روی پردازشگر محلی را به مرکز کنترل دیسپا چینگ مخابره می کند.
در مرکز کنترل ، نرم افزار اسکادای نصب شده روی یک دستگاه سرور ، اطلاعات را از سطح ایستگاه گرفته و گزارش های مورد نیاز اپراتور را تولید می کند.