نوشته‌ها

معرفی دستگاه تصحیح کننده دما و فشار گاز

تصحیح کننده دما و فشار گاز ، یک مبدل حجم گاز میباشد که میتواند بصورت T و PT و PTZ پیکربندی شود. این تصحیح کننده به گونه ای طراحی شده است تا حجم گاز را در شرایط پایه براساس حجم در شرایط اندازه گیری که شامل دما ، فشار و ضریب تراکم پذیری می باشد را محاسبه کند. ورودی حجم آن یک ورودی فرکانس پایین است که می تواند به هر کنتور گاز که مطابق با Ex است متصل شود. برند های موجود در ایران که مورد استفاده قرار میگیرند به شرح زیر است :
Actaris Corus
Itron Corus
Gas Souzan
ELSTER-EK210
ELSTER-EK220
ELSTER-EK230
ELSTER-EK260
ELSTER-EK280
Vemmtec-V2
Vemmtec-V3
Vemmtec-FCD
RMG-EC605
RMG-EC694
Rflo
توانایی های تصحیح کننده های بالا در موارد ذیل خلاصه میشود که هر کدام از تصحیح کننده های ذکر شده میتواند بخش یا کل موارد ذیل را دارا باشد:
نمایش حجم اندازه گیری شده توسط کنتور
اندازه گیری دما و فشار گاز
محاسبه ضریب تراکم پذیری
محاسبه ضریب تبدیل حجم در شرایط پایه با استفاده از تبدیل T ، PT یا PTZ
محاسبه دبی جریان گاز
نمایش داده های اندازه گیری و محاسبه شده
مدیریت آلارم
مدیریت بانک اطلاعاتی
کانال های ارتباطی متعدد برای عملیات محلی و از راه دور
ورودی و خروجی های دو حالته
کانکشن اختیاری برای یک برد اضافی: مودم داخلی PSTN یا پورت RS485

معماری سخت افزار

اصول کارکرد:
کنتور گاز حجم گاز (Vm) را در شرایط اندازه گیری ، تحت فشار (Pm) و
دمای (Tm) اندازه گیری می کند. این حجم توسط تصحیح کننده به شرایط پایه طبق EN-12405 تبدیل می شود:
Vb=Pm/PB*Tb/Tm*Zb/Zm*Vm=C*Vm
که در آن:
Vm: حجم در شرایط اندازه گیری
Vb: حجم تبدیل شده در شرایط مرجع (پایه)
Tm: دمای گاز در شرایط اندازه گیری
Tb: دمای مطلق مرجع (پایه)
Pm: فشار مطلق گاز در شرایط اندازه گیری
Pb: فشار مطلق مرجع (پایه)
Zm: ضریب تراکم گاز در شرایط اندازه گیری
Zb: ضریب تراکم گاز در شرایط مرجع (پایه)
C : ضریب تبدیل، می باشد.

بلوک دیاگرام کاری :